انديكاتور هاي اين سايت بر اساس فرمول هاي پيچيده رياضي ساخته شده اند، اما هيچ نرم افزاري وجود ندارد كه كاملا بدون خطا باشد. بنابراين جهت يادگيري بهتر حتما چند بار انديكاتور را بر روي سهام های مختلف امتحان كنيد، بعد خريد و فروش انجام دهيد.